טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות להדפסה

מה זה טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות?

טופס: משרד החינוך - הערכת מתמחים - משוב אמצע שנה לגננות מתמחות

מטרת הטופס: הערכת מתמחים בגננות מתמחות בזיקה למדדי ההערכה בכלי להערכת גננות מתמחות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתמחה: כתובת, מספרי טלפון, כתובת מייל, מיקוד, מספר תעודת הזהות, האם היא הוכשרה להוראה בשכבת גיל/התמחות, ושם מוסד ההכשרה להוראה.
2. פרטי מסגרת ההעסקה בתקופת ההתמחות: תאריך התחלה ותאריך סיום, שם הגן, שם הגננת החונכת, מספר טלפון, שם הגננת החונכת הבוגרת קורס להכשרת חונכים (אם רלוונטי).
3. תפקידי הגננת בראשית דרכם והערכה בשני נקודות זמן: בסוף שנת ההתמחות לצרכי רישוי ובשנה שלאחריה לצרכי קבלת קביעות. גם התמיכה והערכה לשם למידה בסדנת ההתמחות/גננות חדשות ובזירת העבודה בגן, כמו גם תהליך פורמלי של משוב אמצע שנה.
4. המשוב המעוניין לתת בשיחת המשוב, כולל נקודות חוזק ונקודות לחיזוק, תוך מתן תמיכה וסיוע.
5. איסוף ראיות המעידות על עשיית המתמחה בכל אחד מהמדדים.

מילוי הטופס יוביל למסירת סיכום כתוב למתמחה, להמשך ההתמחות ונמסר בשני עותקים. עותק אחד נשמר על ידי המתמחה והשני נמסר למרכז/ת ההתמחות בהוראה או למכללה/אוניברסיטה. שיחת המשוב מתרחשת על גבי כלי ההערכה וכוללת את המפקחת, הגננת החונכת והמתמחה. המשוב משמש בסיס לשיחה וכמחוון בעת כתיבת המשוב.

טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' התמחות וכניסה להוראה
טיוטה
משוב אמצע שנה – לגננות מתמחות
בזיקה למדדי ההערכה בכלי להערכת ננות מתמחות
ימולא ע"י המפקחת והגננת החונכת עד ה- 15 בינואר של שנת ההתמחות
'משוב אמצע שנה' ניתן כסיכום כתוב של שיחת המשוב שהתקיימה בהשתתפות המפקחת, הגננת החונכת והמתמחה,
במטרה לתת למתמחה משוב על תפקודה בעבודה, ולהדריכה לקראת המשך עבודתה.
המשוב יתייחס למדדי ההערכה המופיעים בכלי החדש להערכת גננות מתמחות, כאשר כלי ההערכה יכול לשמש כבסיס
לשיחה וכמחוון בעת כתיבת המשוב.
פרטי המתמחה
-
שם המתמחה מס' תעודת הזהות
כתובת Mail-E כתובת למשלוח דואר מיקוד
מס' טלפון מס' טלפון נוסף )נייד(
הוכשר/ה להוראה בשכבת גיל / בהתמחות שם מוסד ההכשרה להוראה
פרטים על מסגרת ההעסקה בתקופת ההתמחות
מתאריך עד תאריך שם הגן
שם הגננת מס' טלפון סמל מוסד
שם הגננת החונכת מס' טלפון )נייד( מס' תעודת הזהות
 כן  לא
כתובת Mail-E של הגננת החונכת בוגרת קורס להכשרת חונכים אם כן – היכן?
היקף המשרה שם המפקחת
בהתמחות
המתמחה
גננת משלימה
כן / לא
המתמחה
מנהלת גן
כן / לא1 הערכת גננות בראשית דרכם היא בעיקרה הערכה מעצבת, הערכה לשם למידה )הל"ל(
, שמטרתה העיקרית היא קידום
הלמידה וההתפתחות המקצועית.
בשתי נקודות זמן מתקיימת הערכה קובעת: בסוף שנת ההתמחות לצרכי רישוי, ובשנה שלאחריה לצרכי קבלת קביעות.
בנוסף לתהליכי התמיכה והערכה לשם למידה המתקיימים הן בסדנת ההתמחות/ גננות חדשות, והן בזירת העבודה בגן
עם הגננת החונכת, באופן בלתי פורמלי, בשנת ההתמחות מתקיים גם תהליך פורמלי של משוב אמצע שנה.
תפקידו לתת משוב מעצב, הקשור בגילוי נקודות חוזק ונקודות לחיזוק, לצד מתן תמיכה וסיוע.
שיחת המשוב מתקיימת בהשתתפות המפקחת, הגננת החונכת והמתמחה. המשוב של כל אחד מהשותפים )ביחס
לממדים במפת הממדים להערכת גננות מתמחות( ישמש בסיס לשיחה, יכלול זיהוי של נקודות החוזק והנקודות לחיזוק
המתמחה אחראית לאיסוף ראיות המעידות על עשייתה בכל אחד מהמדדים. הגננת המלווה והמפקחת יערכו תצפיות
ויאספו גם הן עדויות תומכות לביצועי המתמחה.
לאחר מילוי המשוב, יימסר הסיכום הכללי למתמחה, על גבי הטופס המצ"ב בשני עותקים . עותק אחד ישאר בידי
המתמחה עותק נוסף על המתמחה להעביר לידי מרכז/ת ההתמחות בהוראה, )מרכז/ת הסטאז'(, במכללה או
באוניברסיטה. עותק נוסף יתויק בתיק האישי של המתמחה.

1
הל"ל היא:
"תהליך של חיפוש ופירוש ראיות לשימוש התלמידים ומוריהם כדי להחליט היכן מצויים התלמידים בלמידתם, לאן עליהם להתקדם ואיך
יגיעו לשם באופן הטוב ביותר" ) 2002, ARG.)
"חלק בלתי נפרד מהפרקטיקה היום-יומית של תלמידים, מורים ועמיתים אשר מחפשים, ומגיבים למידע, תוך דיאלוג, הצגה וצפייה באופן
המקדם למידה שוטפת". 2009, AFL ))
תהליך פורמלי של איסוף עדויות על הלמידה לאורך זמן, הערכה של המידע שנאסף ומתן משוב מעצב על נקודות החוזק והחולשה
)feedback ) על מנת לספק הנחיות לשיפור )feedforward .)
משוב מוגדר כ"מידע אודות הפער בין רמת הביצוע הנוכחית לבין הרמה הרצויה אשר שימושי בכדי לגשר על הפער הזה ) ,Ramaprasad
1983 .)המידע שמסופק ללומד צריך להתייחס לא רק לביצוע הנוכחי ) feedback ,) אלא גם לביצועים העתידיים של הלומד )
feedforward ) ולכלול מידע אודות אסטרטגיות בהן כדאי ללומד לנקוט כדי לשפר את ביצועיו בהמשך ) 2011, Wiliam)לתצפית, למשל מדדים מרכיבים עדויות תומכות בנוסף
תוצרי ילדים,
מיפויים, דפי תכנון
ועוד
חוזקות נקודות לשיפור
(FEEDBACK)
)ביצוע נוכחי (
מה נעשה היטב ? מה עדיין זקוק לשיפור ?
המלצות
להמשך)ביצוע
עתידי(
(FEEDFORWARD)
מה כדאי לעשות כדי
לשפר
את הביצועים?
.1
תכנון העשייה
החינוכית בגן
1.1 תכנית עבודה והערכה
- מתאימה את תכנית העבודה לידע,
למיומנויות ולערכים בהלימה לתוכניות
הלימודים ולקווים המנחים לעשייה
החינוכית בגן, בהתאמה לגיל הילדים
- מנהלת מעקב שוטף אחר התפתחות
הילדים
2.1 דרכי הוראה מותאמות ומגוונות
- משתמשת במגוון פרקטיקות הוראה
ולמידה.
- משתמשת בשפה תקנית ומעשירה את
עולם המושגים של הילדים.
3.1 היכרות עם הילדים
- מזהה צרכים התפתחותיים וייחודיים
של ילדי הגן
- מגלה רגישות לגיוון ולשונות
- מאתרת נקודות חוזק ונקודות לחיזוק
ונותנת להן מענה בעשייה החינוכית
השוטפת.2 .יישום
בעשייה
החינוכית
1.2 יצירת סביבות למידה מותאמות
- מזמנת מגוון סביבות ועזרים נדרשים,
משחקים וחומרים ומתווכת אותם
לילדי הגן. מתכננת סביבה חינוכית
נגישה בשיתוף הצוות והילדים
בהתאמה לצרכים המשתנים.
- מאפשרת בחירה ומעודדת את
הילדים לעצמאות
2.2 ניהול זמן
- סדר יום מתוכנן
- מתכננת סדר יום הכולל פעילויות
מתוכננות.
- מגלה גמישות בסדר היום תוך
התאמתו לצרכים המשתנים
3.2 ניצול הזדמנויות למידה
- מזהה ומנצלת הזדמנויות למידה
הנקרות בסביבת הגן ובמרחבי החיים
- מקדמת כל ילד בהתאם ליכולותיו,
לקצב התפתחותו ותחומי העניין שלו
.3
קידום אקלים גן
1.3 אינטראקציות בגן
- מטפחת ומעודדת עבודה שיתופית בין
ילדי הגן
- יוזמת קשרים ואינטראקציות
- מתייחסת ברגישות ובכבוד לילדים ולכל
באי הגן- מציבה גבולות ומנחילה כללי התנהגות
בסיסיים בגן
2.3 התייחסות להיבטים רגשיים
וחברתיים
- מתמודדת עם מצבי קונפליקט
- מטפחת ומעודדת מגוון דרכי הבעה
רגשית וכישורים חברתיים
- מעשירה את המשחק הסוציו-דרמטי
3.3 קשר ושיתוף הורים
- מנהלת קשר מכבד ושוטף עם ההורים
- משתפת ומעדכנת הורים באופן סדיר
על תפקודו של ילדם
.4
עבודת צוות
והתפתחות
מקצועית
1.4 עבודת צוות
- מנהלת עבודת צוות סדורה/משתתפת
בעבודת הצוות באופן סדיר
- מקיימת תקשורת מכבדת
- מתייעצת עם אנשי מקצוע וצוות מסייע
על פי הצורך
2.4 התפתחות מקצועית
- משתתפת בסדנת התמחות
- ובמפגשי פיקוח.
- מקיימת קשר רציף עם החונכת
ומתפתחת בעקבות משוב. מקיימת
רפלקציה לשיפור עבודתה
3.4 השתתפות בפעילות האשכול
- לוקחת חלק פעיל בפעילויות
האשכול/גן.5
אתיקה
מקצועית
1.5 שומרת על שפה מכבדת עם ילדים,
אנשי הצוות וכל באי הגן
2.5 מקיימת את הוראות הממונים עליה
3.5 מתנהלת בהלימה לנהלים
4.5 מקפידה על יושרה ואמינותהערכה עצמית:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
חוות דעת המפקחת הישירה:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
צפיית מפקחת בתאריך/ים:_____________________________________
 צפיית גננת חונכת בתאריך/ים:______________________________________
על החתום:
_________________________________________________
שם המפקחת חתימה
_________________________________________________
שם הגננת החונכת חתימה
_________________________________________________
שם המתמחה חתימה
__________________________________________________
שם מעריך נוסף אם היה חתימה
_________________________
תאריך התכנסות שיחת המשוב

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » הערכת מתמחים » טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס משוב אמצע שנה לגננות מתמחות להורדה

דילוג לתוכן