טופס נוהל נגישות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל נגישות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל נגישות להדפסה

מה זה טופס נוהל נגישות?

שם הטופס: טופס התאמות נגישות במכללה האקדמית גליל מערבי

מטרת הטופס: הטופס מיועד לסטודנטים/יות שזקוקים להתאמות נגישות בלימודים ובהיבחנות, כולל הנגשת חומרי לימוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. יידע את המוסד בדבר הצורך בהתאמות נגישות אישיות.
2. מילוי טופס "בקשה לסיוע והתאמות לבחינות" וטופס "ויתור סודיות".
3. צריך לצרף מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מומחה ואישור על הכרה בנכות אם רלוונטי.
4. במידה וקיימת החלטה למען הסטודנט, התאמה תינתן ויש לעדכן את מדור הבחינות לפני כל בחינה.

מטרת הטופס היא לאפשר התאמות נגישות אישיות לסטודנטים עם לקויות רפואיות או מוגבלויות ולשמור על הסטנדרט האקדמי. ההתאמות מתבצעת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומחייבת אישור מדקנט הסטודנטים.

טופס נוהל נגישות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל נגישות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל נגישות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל נגישות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

דקנט הסטודנטים
il.ac.wgalil.www | דרך המכללות 1 ,עכו 2412101 | המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. 580362580
YuliaR@wgalil.ac.il 04-9015186
מרכז תמיכה לכלל הסטודנטים במכללה האקדמית גליל מערבי
מבוא: מרכז התמיכה שבמשרד הדיקנט הוא גוף הקובע את ההתאמות ודרכי ההיבחנות במכללה
לסטודנטים /יות שנדרשת התאמת נגישות השירות עבורם .
ההתאמות נועדו לשמור על הסטנדרט האקדמי ,ומאידך לעקוף את תחומי הקושי מבלי לשנות את המהות
הנמדדת בבחינה.
קביעת ההתאמות מתבצעת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התשנ"ח- 1998 .)ההתאמות
מתבצעות על בסיס ממצאי אבחון/מסמכים רפואיים המוצגים בפני צוות מומחי נגישות במכללה. כל מקרה
נבחן לגופו לפי הקריטריונים ובאופן אינדיבידואלי.
על מנת לקבל התאמות לבחינות בגין לקות רפואית או מוגבלות, יש צורך באישור מדקנט הסטודנטים. לא
ניתן להשתמש באישורים אשר התקבלו ממוסדות אחרים.
" תלמיד המבקש לקבל התאמת נגישות אישית בלימודים ובהיבחנות לרבות הנגשת חומר
הלימודים לפי פרק זה )להלן – המבקש( יידע את המוסד בדבר הצורך בהתאמות נגישות אישיות
וימלא בקשה לאחראי לקביעת התאמות לפי טופס של המוסד, ובלבד שבטופס כאמור יצוין
שתלמיד זכאי לסיוע במילוי הטופס במרכז התמיכה; לבקשה יצרף המבקש תיעוד מעודכן בדבר
היותו אדם עם מוגבלות וכן לגבי צרכיו למתן ההתאמות; כמו כן יצרף המבקש מסמכים נוספים
הנוגעים לעניין, בהתאם לבקשת האחראי לקביעת התאמות ובהתאם לסדרי נוהל שיקבע
המוסד לעניין זה; המבקש רשאי לצרף המלצות על התאמת נגישות מסוימת שנתן מורשה
נגישות או כל מסמך אחר הנוגע לבקשה" תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות
נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה
שהם נותנים(, תשע"ז-2016
סטודנטים /יות הזקוקים להתאמות בבחינות עקב לקות רפואית או מוגבלות, לקות נפשית או לקות למידה
יפעלו בהתאם להנחיות שלהלן:
1 )קביעת פגישה אישית עם האחראית לנגישות בהתאם לנושא הבקשה.
2 )מילוי טופס "בקשה לסיוע והתאמות לבחינות" , וטופס "ויתור סודיות“ אותם ניתן להוריד באתר או
לקבל במייל. ניתן לבקש עזרה במילוי הטפסים במזכירות המדור או בפגישה האישית.
3 )צרוף מסמכים לבקשה:
א. אישורים רפואיים עדכניים מרופא מומחה, בהתאם ל"הנחיות לתיעוד רפואי" בהמשך מסמך
זה.
ב. אישור על הכרה בנכות במידה וקיים מהמוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.
4 )את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש בתחילת כל סמסטר, הועדה תתכנס בפעמיים שנה.
סמסטר א בחודש דצמבר ובסמסטר ב' בחודש מאי .
במקרים דחופים בלבד, בהתאם לשיקול הועדה יינתן מענה לבקשה שתוגש עד 10
ימי עבודה ממועד תחילת הבחינות .
דקנט הסטודנטים
il.ac.wgalil.www | דרך המכללות 1 ,עכו 2412101 | המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. 580362580
YuliaR@wgalil.ac.il 04-9015186
5 )הבקשה תישקל על ידי הגורמים המקצועיים בוועדת נגישות. עם קבלת ההחלטה תישלח תשובה במייל
בגין קבלה או אי קבלה של התאמות למגיש הבקשה.
6 )החלטת האחראי לקביעת התאמות תהיה מנומקת ובכתב, ובכלל זה התייחסות לדחיית
המלצות שהביא הסטודנט/ית, ותינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
המוסד יידע את המבקש בכתב בדבר החלטת האחראי לקביעת התאמות ונימוקיה לא
יאוחר מ-10 ימים מיום קבלתה.
התאמה תינתן סמוך, ככל האפשר, למועד ההחלטה ולא יאוחר מ-45 ימים מיום
ההחלטה.
7 )באחריות הסטודנט/ית לעדכן את מדור בחינות לפני כל בחינה האם מעוניין לממש את זכאותו
להתאמות.
א. באחריות הסטודנט/ית לעדכן גורמים רלוונטיים במכללה על ההתאמות.
ב. באחריות מזכירת הועדה לעדכן את מדור בחינות על דבר ההתאמות.
סיוע לימודי:
במידה ולסטודנטים בעלי המוגבלות החושית לא ניתן מימון מביטוח לאומי , תבחן האפשרות לסיוע מדקנט
הסטודנטים.
הנחיות לתיעוד רפואי לשם קבלת התאמות:
1 .התמחות מקצועית של הרופא המאבחן: צריכה להיות התאמה בין סוג ההתמחות המקצועית
של הרופא והמגבלה אותה הוא מאבחן. לרופא תהיה הכשרה וניסיון רלוונטי בתחום. כמו כן,
לא יהיה קשר אישי או משפחתי בין הרופא לסטודנט.
2 .אישור האבחנה הרפואית יהיה עדכני למועד הבקשה.
3 .אבחנה רפואית: על האישור הרפואי לכלול אבחנה ברורה.
4 .מבחנים ופרוצדורות נלוות: רצוי לצרף לחוות הדעת הרפואית גם תוצאות של כלי אבחון, תצפיות
וראיונות בהם נעשה שימוש בהליך האבחוני.
5 .השפעת האבחנה על היכולת התפקודית: חשוב לתת מידע לגבי מידת החומרה של המצב הרפואי,
השפעת הלקות על יכולת התפקוד, והאם המצב הוא כרוני או זמני. המידע לגבי השפעת המצב
הרפואי על התפקוד חשובה כדי לקבוע האם קיימת מגבלה ואילו התאמות נדרשות כדי לאפשר
תפקוד אקדמי.
6 .תיאור סוגי טיפולים: תיאור הטפול התרופתי, ציוד עזר, טכנולוגיה מסייעת, שירותי טיפול ושיקום;
תיאור תופעות לוואי של טיפול תרופתי והשפעתו על תפקוד גופני, התנהגותי או קוגניטיבי.
דקנט הסטודנטים
il.ac.wgalil.www | דרך המכללות 1 ,עכו 2412101 | המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. 580362580
YuliaR@wgalil.ac.il 04-9015186
חידוש בקשה למתן התאמות
1 .קביעת התאמה קבועה תנתן לשיקול ועדת התאמות השירות ותהיה תקפה למהלך כל התואר.
2 .קביעת התאמה זמנית או קצובה בזמן תהיה תקפה רק לפרק הזמן האושר בוועדת התאמות
השירות.
סטודנט /ית רשאי להגיש בקשה חדשה למתן התאמות, בהתאם לנוהל זה, בהתקיים אחד מאלה:
• פג תוקפה של ההתאמה
• חלה החמרה במצבו של הסטודנט והוא נדרש להתאמה נוספת או התאמה אחרת
• הסטודנט הפסיק לימודיו במוסד ומבקש לחדש את הלימודים
ועדת ערר
1 .על החלטת ועדת התאמות נגישות השירות רשאי סטודנט /ית לערעור לפני ועדת ערר, בתוך 15
ימים מיום שנודע לו על ההחלטה. את הערר יש להגיש בכתב לאחראי על ההתאמות.
2 .סטודנט /ית המעוניין להופיע לפני ועדת הערר, יגיש על כך בקשה בכתב ויופיע בפניה במועד
ובמקום שתקבע הוועדה. ) נספח ג(
3 .החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת בכתב, ותינתן לסטודנט לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת
הערר.
החלטת ועדת הערר תהיה סופית.
שמירה על סודיות
מי שהגיע לידיו מידע על סטודנט/ית לפי נוהל זה, ישמרהו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש
אלא לביצוע נוהל.
*** הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
דקנט הסטודנטים
il.ac.wgalil.www | דרך המכללות 1 ,עכו 2412101 | המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. 580362580
YuliaR@wgalil.ac.il 04-9015186

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל נגישות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל נגישות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל נגישות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל נגישות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל נגישות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל נגישות להורדה

דילוג לתוכן