טופס פירוט מילולי של הבקשה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פירוט מילולי של הבקשה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס פירוט מילולי של הבקשה?

שם הטופס: בקשת המשך לשנת המחקר הבאה ודוח מסכם של המחקר

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשת המשך לשנת המחקר הבאה ולהגשת דוח מסכם של המחקר המבוצע. הטופס מכיל הנחיות ודרישות למילוי נכון לכל תקופת המחקר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר מחקר/מלגה.
2. סוג הדו"ח: דו"ח מדעי שנתי ובקשת המשך / דו"ח מדעי מסכם.
3. פרטים על התכנית (תשתיות / מו"פ אזורי / מחקרים דו-לאומיים) ושם המדינה (במקרה של מחקר דו-לאומי).
4. נושא המחקר.
5. שם חוקר ראשי/שם המשתלם.
6. חוקרים נוספים/מנחים.
7. שם המוסד הראשי.
8. המחלקה / הפקולטה.
9. תקופת הסכם ההתקשרות.
10. שנת המחקר (בדו"ח מדעי).
11. שנת מחקר רצויה (בהמשכים).

הסעיפים הנדרשים למילוי בדו"ח מדעי שנתי:
- רקע, מטרות ותקציר על התקדמות המחקר (עד חצי עמוד).
- דו"ח מפורט על התקדמות המחקר, תוצאותיו, מערך הבדיקות והניסויים (3-2 עמודים).
- תכנית עבודה להמשך המחקר, על פי אבני הדרך (עד מועד הגשת הבקשה להמשך, כולל שינויים בתכנית המקורית ושינויים תקציביים).
- פרסומים רלוונטיים בתקופת המחקר (חובה לצרף את המאמרים).
- גורמים נוספים שנחשפו לפרויקט ללא מימון ישיר.
- מענקי מחקר נוספים שהתקבלו ע"י החוקר מאז הגשת הבקשה וזיקתם למחקר זה.
- שתיות על המחקר המבוצע לצורך פרסום לציבור (עד 20 שורות).

הסעיפים הנדרשים למילוי בדו"ח מדעי מסכם:
- דוח מסכם שנתי (3-2 עמודים).
- דו"ח מסכם למחקר שהסתיים (עד עמוד אחד).

יש לשלוח את הדו"חות חודשיים לפני תום השנה המחקרית הרלוונטית. הדו"ח המדעי המסכם יש להגיש עד חודשיים לאחר תום התקופה המתוכננת.

טופס פירוט מילולי של הבקשה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פירוט מילולי של הבקשה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פירוט מילולי של הבקשה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פירוט מילולי של הבקשה להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה ולדוח מסכם של המחקר
פרטים כלליים על המחקר/המלגה הממומנים
1 .מספר מחקר/מלגה .
2 .סוג הדו"ח: דו"ח מדעי שנתי ובקשת המשך / דו"ח מדעי מסכם.
3 .התכנית: תשתיות / מו"פ אזורי / מחקרים דו-לאומיים - יש לציין את שם המדינה )למעט גרמניה-
BMBF .) מלגות: אשכול / נשים / מיעוטים / רמון / נאמן / אחר.
4 .נושא המחקר.
5 .שם חוקר ראשי/שם המשתלם.
6 .חוקרים נוספים/מנחים.
7 .שם המוסד הראשי.
8 .המחלקה / הפקולטה.
9 .תקופת הסכם ההתקשרות.
10 .שנת המחקר )בדו"ח מדעי(.
11 .שנת מחקר רצויה )בהמשכים(.
לתשומת ליבכם, יש לציין בדוח אך ורק את ההתקדמות שבוצעה במחקר.
יש לערוך את הדו"ח המדעי השנתי ובקשת ההמשך / הדו"ח המדעי המסכם בהתאם למבנה להלן:
1 .רקע, מטרות ותקציר על התקדמות המחקר )עד חצי עמוד(.
דו"ח שנתי. מפורט על התקדמות המחקר ותוצאותיו, מערך הבדיקות והניסויים שבוצעו בהתאם
לאבני הדרך )3-2 עמודים(. בשנה השלישית יש להגיש דוח מסכם שנתי )3-2 עמודים( ודו"ח
מסכם למחקר שהסתיים. בדוח המסכם )עד עמוד אחד( יש לציין בקצרה את הישגי המחקר,
חשיבותו, הישגיו ותרומתו היישומית למדע
תכנית עבודה להמשך: יש להגיש תכנית עבודה על יסוד ההתקדמות שהושגה במחקר על פי אבני
הדרך עד מועד הגשת הבקשה להמשך, תוך התייחסות למטרות המחקר ולמתודולוגיה שלו, כפי
שהוצגו בתכנית המקורית. במידה שחלו שינויים בתכנית המקורית, יש לציין זאת, לרבות שינויים
תקציביים נדרשים )3-2 עמודים(.
2 .פרסומים רלוונטיים בתקופת המחקר )חובה לצרף את המאמרים שפורסמו בדואר אלקטרוני –
.)Publications@most.gov.il
3 .יש לציין אזכור המשרד וגורמים רלוונטיים אחרים במאמרים שהתפרסמו, כפי שמתחייב מהחוזה.
4 .כנסים: אם ממצאי המחקר הוצגו בכנסים מדעיים או סדנאות, יש לציין את שם הכנס או הסדנא.
5 .קניין רוחני: אם נרשם פטנט או שהמחקר נמצא בשלבי מסחור או שקיימת כוונה למסחר, יש לציין
זאת.
6 .גורמים נוספים שנחשפו לפרויקט ללא מימון ישיר )סטודנטים מתואר ראשון, תלמידי מחקר שמומנו
ממקורות אחרים ועוד(.
7 .מענקי מחקר נוספים שהתקבלו ע"י החוקר מאז הגשת הבקשה וזיקתם למחקר זה. במקרה וקיימת
זיקה למחקר זה יש לציין את השוני בין המחקר הממומן הנוסף למחקר הנוכחי. יש לציין סכום ומקור
מימון.
8 .במחקרים דו-לאומיים או רב-לאומיים יש לציין את רמת שיתוף הפעולה עם החוקר השותף: ביקורים
במעבדת החוקר, שמות חוקרים וסטודנטים שהשתתפו בביקור, סטטוס סמינר וכד'.
9 .במלגות יש לצרף את המלצות המנחים.
10 .במלגות יש לציין האם בוצעה המסגרת ההתנדבותית – יש לציין מקום וזמן ולצרף מכתב מלווה
מטעם הגוף שבמסגרתו בוצעה ההתנדבות.
11 .יש לכלול תקציר על המחקר המבוצע לצורך פרסום לציבור עד 20 שורות )בשפה העברית(.
לתשומת לבכם, ככלל יש לשלוח את הדו"ח השנתי ובקשת ההמשך חודשיים לפני תום שנת
המחקר הרלוונטית. המשרד לא מתחייב לתקצב בהיקף מלא בקשות אשר יגיעו לאחר מועד
ההגשה המתוכנן. במידה שמדובר בדו"ח מדעי מסכם יש להגישו למשרדנו עד חודשיים לאחר
תום תקופת ההסכם. יש להתייחס לכלל תקופת המחקר ולממצאים כמפורט לעיל.
יש לשלוח את הדו"חות לדואר אלקטרוני:
לשליחת דוחות מדעיים ביניים/מסכמים – il.gov.most@Reports
לשליחת בקשות המשך ודוחות מדעיים שנתיים – il.gov.most@Applications
Publications@most.gov.il – פרסומים לשליחת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פירוט מילולי של הבקשה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פירוט מילולי של הבקשה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פירוט מילולי של הבקשה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פירוט מילולי של הבקשה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פירוט מילולי של הבקשה

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: גן הטכנולוגי מלחה, דרך אגודת ספורט הפועל 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פירוט מילולי של הבקשה להורדה

דילוג לתוכן