טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

טופס: טופס ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה שיקומית

מטרת הטופס:
הטופס הנ"ל הוא טופס שמשמש לבקשת מעמד מקצועי בתחום הפסיכולוגיה שיקומית. הוא מיועד לבקשנים המעוניינים לקבל הכרה ממשרד הבריאות במעמדם המקצועי בתחום זה. הטופס מבקש מהבקשנים למלא מידע אישי ולספק מסמכים ותעודות המאשרים את עמדתם בדרישות הלימודים וההכשרה הנדרשות לקבלת ההכרה המקצועית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מס' תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם (אם קיים), מין, תאריך לידה, ארץ לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת (רחוב, מס' בית, מס' דירה, ישוב, מיקוד), טלפון בבית, טלפון נייד, דוא"ל.
2. דרישות הלימודים וההכשרה: מסמכים ותעודות המאשרים עמדת הבקשן בדרישות הלימודים וההכשרה בתחום הפסיכולוגיה שיקומית. יש למספר את המסמכים שברשות הבקשן ולציין את מספר המסמך המאשר עמדתו לדעת הבקשן בכל סעיף בטופס.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים
2. קורות חיים מקצועיים
3. צילום תעודת A.M
4. צילום תעודת D.H.P (באם יש תואר שלישי)
5. קורס מבוא בפסיכולוגיה שיקומית (סמסטריאלי)
6. שיטות מחקר וסטטיסטיקה למתקדמים (שנתי)
7. פסיכולוגיה של התמודדות עם נכות (שנתי)
8. פסיכופתולוגיה למתקדמים (שנתי)
9. פסיכודיאגנוסטיקה של מבחני משכל והשלכה (שנתי)
10. תאוריות ושיטות טיפול פסיכולוגי (שלושה סמסטרים)
11. פרו פרקטיקום תצפיתי במוסד שיקומי (יום בשבוע)
12. פרקטיקום במוסד שיקומי מוכר (יומיים בשבוע)
13. הדרכה על פרקטיקום (אישית או קבוצתית, שנתי)
14. שתי שנות עבודה בטיפול ובאבחון במשרה מלאה במוסדות שיקומיים מוכרים. נדרשות שתי אוכלוסיות שיקומיות שונות, לא פחות מרבע מההכשרה בכל אוכלוסיה, וקבלת 200 שעות הדרכה על טיפול, מלפחות שני מדריכים שיקומיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה שיקומית
למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו"ל
שלום רב,
על מנת לעזור לכם ולנו לבדוק את בקשתכם להכרה במעמדכם המקצועי בתחום הפסיכולוגיה השיקומית, הנכם
מתבקשים למלא את הטופס והטבלא המצורפת תוך שימת לב על מילוי כל ההוראות המתבקשות.
הועדה המקצועית תוכל לדון בבקשתכם רק במידה וכל המסמכים הנדרשים מצורפים.
פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ________________שם משפחה באותיות לטיניות: ______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
בכדי שהוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית תוכל לבדוק את תוכנית הלימודים בה למדת ומסלול הכשרתך עד כה
כתואמים את דרישות ההתמחות בפסיכולוגיה שיקומית, אנו שולחים אליך טופס ריכוז נתונים זה.
הנך מתבקש/ת למלא את הטופס במדויק ולהעבירו לוועדה בצרוף המסמכים הרלוונטיים בלבד. אין לצרף לבקשה
מסמכים שאינם מתבקשים בטופס עצמו. יש לשלוח את המסמכים בשפת המקור, ובתרגום לעברית או אנגלית בלבד.
לתשומת ליבכם בכדי שנוכל לדון בבקשתכם, אנא צרפו את הסילבוסים של הקורסים הרלבנטיים, שיפרטו את תוכן
הקורס הנלמד. רשימת הקורסים ללא סילבוס, לא תתקבל.
כמו כן הננו להדגיש כי במידה והוכרת בעבר כמומחה בתחום אחר בפסיכולוגיה בארץ – לא ניתן לדווח על אותה
הכשרה לשם קבלת מומחיות שיקומית.
הערה: פרוט תוכנית הלימודים וההכשרה הינו לשם דיון בבקשה בלבד ואינו מהווה תחליף לתקנות ולנוהלי ההתמחות.
הועדה המקצועית תבחן את הנתונים שיוצגו בפניה לגופם ועל פי שיקוליה תבקש הבהרות נוספות, תאשרם כמספקים
להתמחות או תוסיף עליהם דרישות נוספות.מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
בטופס זה מפורטות דרישות הלימודים וההכשרה, לשם התמחות בפסיכולוגיה שיקומית. עלייך להציג לוועדה מסמכים
ותעודות המאשרים שעמדת בדרישות אלו. אנא מספר את המסמכים שברשותך ובכל סעיף בטופס ציין את מספר
המסמך המאשר לדעתך את עמידתך באותו סעיף. במקום בו מסמך אחד מתייחס לכמה סעיפים – נא ציין בכל סעיף גם
את מספר העמוד והשורה הרלוונטיים לסעיף זה.
אישור
מספר
שם המסמך האם מצורף אישור
יש לסמן בעיגול
1 .תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים כן / לא
2 .קורות חיים מקצועיים כן / לא
3 .צילום תעודת .A.M כן / לא
4 .צילום תעודת .D.H.P( באם יש תואר שלישי( כן / לא
לימודים )*(
אישור
תאור מספר המסמך עמוד)**( שורה מספר
5 .קורס מבוא בפסיכולוגיה שיקומית )סמסטריאלי(
6 .שיטות מחקר וסטטיסטיקה למתקדמים )שנתי(
7 .פסיכולוגיה של התמודדות עם נכות )שנתי(
8 .פסיכופתולוגיה למתקדמים )שנתי(
9 .פסיכודיאגנוסטיקה של מבחני משכל והשלכה )שנתי(
10 .תאוריות ושיטות טיפול פסיכולוגי )שלושה סמסטרים(
11 .פרו פרקטיקום תצפיתי במוסד שיקומי )יום בשבוע(
12 .פרקטיקום במוסד שיקומי מוכר )יומיים בשבוע(
13 .הדרכה על פרקטיקום )אישי או קבוצתי, שנתי(
)*( לקורסים הממוספרים בסעיפים 13-5 חובה לצרף סילבוס מהאוניברסיטה המפרט את תוכן הקורס הרלבנטי לקורס הנדרש.
)**( נא למספר את העמודים בסדר רציף ללא קשר למספר המסמך.
)***( ב. הכשרה לאחר הלימודים
אישור
תאור מספר המסמך עמוד שורה מספר
.14
שתי שנות עבודה בטיפול ובאבחון במשרה מלאה )או כל פרופורציה
אחרת של אותה כמות( במוסדות שיקומיים מוכרים. נדרשות שתי
אוכלוסיות שיקומיות שונות. לא פחות מרבע מההכשרה בכל
אוכלוסיה.
קבלת 200 שעות הדרכה על טיפול, מלפחות שני מדריכים שיקומיים. 15.
אפשרי שליש מההדרכה על ידי מדריך מתחום אחר.
קבלת הדרכה על 50 בטריות אבחוניות מלאות או 30 בטריות 16.
נוירופסיכולוגיות.
*** אין לציין בסעיף ההכשרה מקומות או תקופות הכשרה שדווחו בעבר לשם קבלת מומחיות אחרת בפסיכולוגיה.
2.2021 :עודכן

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס ריכוז נתוני חו"ל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה

דילוג לתוכן