טופס קליטת עובד חדש עו"ס להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס קליטת עובד חדש עו"ס. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס קליטת עובד חדש עו"ס להדפסה

מה זה טופס קליטת עובד חדש עו"ס?

שם הטופס: טופס קליטת עובד חדש ברשות לשיקום האסיר.

מטרת הטופס: טופס זה משמש לרישום פרטים אישיים של עובד חדש ברשות לשיקום האסיר, כולל שאלון אישי, פרטי משפחה, השכלה, השתלמויות מקצועיות, ידיעת שפות, שירות בצה"ל / שירות לאומי, מקומות עבודה קודמים, פרטי בנק, ופרטים נוספים. הטופס גם מכיל הסכמה לחוק העונשין והצהרה בנוגע לתשלומים והפרשות לקרן השתלמות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שאלון אישי: מילוי פרטים אישיים, פרטי משפחה, השכלה, השתלמויות מקצועיות, ידיעת שפות, שירות בצה"ל / שירות לאומי, מקומות עבודה קודמים, פרטי בנק ועוד.
2. טופס הצטרפות לועד: הסכמה להצטרף לועד ברשות לשיקום האסיר.
3. הצהרת שמירת סודיות: התחייבות לשמור על סודיות מידע בהתאם לחוק.
4. קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה: בקשה לתשלום במקרה פטירה.
5. טופס הרשות לטיפול האסיר (לא מוצג בטקסט המוצג): הרשות לטיפול האסיר מתנהלת על פי טופס נוסף לטיפול באסירים.

טופס קליטת עובד חדש עו"ס חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס קליטת עובד חדש עו"ס מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס קליטת עובד חדש עו"ס הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס קליטת עובד חדש עו"ס להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עובד/ת נכבד/ה,
עם כניסתך לעבודה ברשות לשיקום האסיר, יהא עלייך למלא מספר טפסים
כדלקמן:
1 .שאלון אישי הכולל: פרטים אישיים, השכלה, השתלמויות מקצועיות, ידיעת
שפות, שירות בצה"ל / שירות לאומי, מקומות עבודה קודמים, פרטי בנק
ועוד )יש לצרף תעודות, על פי רלוונטיות(.
2 .טופס 101( רצ"ב דף הסבר למילוי(.
3 .טופס פרטי נסיעה למקום העבודה הקבוע.
4 .צילום תעודת זהות.
5 .טופס הצטרפות לועד.
6 .תמונת פספורט.
נא להקפיד על מילוי הטפסים הנ"ל, בצירוף המסמכים המבוקשים על מנת שנתוני
השכר וזכיותיך יטופלו כנדרש.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה בתפקידך,
סימה גלילי
מנהלת משאבי אנושלכבוד: אחראי כ"א: __________________________
מאת העובד/ת ______________ _______________ ______________
שם משפחה שם פרטי ת.ז.
 ימולא ע"י עובד/ת חדש/ה בדירוג ודרגה
הנדון: בחירת קרן פנסיה / קופת גמל
1 .בכל האמור במשכורתי הקובעת לפנסיה
_______________________
שם הקופה המבוקשת
2 .ברכיבי השכר אשר אינם נכללים במשכורתי הקובעת לפנסיה, ואשר אינם
בגדר החזר הוצאות, גילום מס וזקיפת הטבה במס )עבודה נוספת( החלטתי
להיות מבוטח/ת, החל ממועד תחילת עבודתי במשרד, בקרן הפנסיה כמסומן
להלן:
______________________
שם הקופה המבוקשת
____________ __________________ ____________
תאריך שם העובד/ת חתימה
הערה:
1 .יש למלא טפסים מתאימים בהתאם לקופות המבוקשות על ידכם.
2 .את הטפסים יש להוריד מהאינטרנט או לפנות לקופות הרלוונטיות. התחייבות )מסלול נמרץ א'(
אני החתום מטה העובד/ת בשירותו של המעסיק הרשות לשיקום האסיר מצהיר/ה ומתחייב/ת
כדלקמן:
1 .חל עלי הסכם העובדים הסוציאליים מיום 79.1.22 להלן "ההסכם".
2 .התחייבותי זו ניתנת על פי סעיף 8 להסכם ועל פי זיכרון הדברים מיום 81.2.22.
3 .אני מתחייב/ת לעבוד בטיפול ישיר כמוזכר בסעיפים 17818 להסכם, לתקופה של שנה
אחת / שנתיים רצופות )מחק את המיותר(
4 .התחייבותי זו ניתנת בהתאם להוראות ההסכם ויחולו עליה ועל כל הנובע ממנה ועל אי
מילויה ההוראות הקבועות.
ולראיה באתי על החתום:
שם:_______________________ תעודת זהות :______________________
כתובת: ________________________________________________________
תאריך: _______________________ חתימה: __________________________

)חלק זה ימלא על ידי המעסיק ויימסר לעובד(
לכבוד

הנני מאשר קבלת ההתחייבות הנ"ל
תאריך: ___________________________ שם החותם: _______________________
תואר: ___________________________ חתימה: __________________________
התחייבות מסלול נמרץ א'א. פרטי הבקשה סמל גליון משכורת
שם העובד: מספר זהות
חלקיות משרה: מלאה / אחרת: שיעור ב-%
מספר ימי נסיעה לעבודה בשבוע:
כתובת מגורים
רחוב מספר היישוב מיקוד
כתובת מקום העבודה שם היחידה
רחוב מספר היישוב מיקוד
חברת
האוטובוסים
מספר הקו מתחנה לתחנה מספר
התחנות
מחיר מלא
בכיוון אחד
מחיר כרטיס
"חופשי
חודשי"
תאריך תחולת הבקשה:
נא להקפיד לציין את מחיר כרטיס "חופשי חודשי" כמתחייב כמסלול הנסיעה
הריני מצהיר בזה כי הפרטים הנ"ל נכונים ומבקש לאשר לי קצובת נסיעה התאם לפרטים שמסרתי לעיל.
הנני מתחייב להודיע על כל שינוי בכתובת המגורים, מקום העבודה או בהסדרי התחבורה.
הערות:
תאריך חתימת העובד
ב. אישור האמרכלות
הערות
תאריך תואר החותם חתימה
זכאי לקצובה מתאריך
לאחר בדיקה ואישור, על האמרכלות להעביר את הטופס ללא דיחוי למחלקת המשכורת
ג. לשימוש יחידת המשכורת
לשימוש היחידה – התשלום יהיה לפי קודי נסיעה בלבד
העובד זכאי
לקצובה
קוד דיווח קוד דיווח קוד דיווח החל מתאריך:
הערות
תאריך תואר החותם חתימה טופס שאלון אישי
1 .פרטים אישיים:
שם משפחה: __________________________ שם פרטי: ______________________
ת.ז: _________________ שם האב: ______________ שם האם: _______________
תאריך לידה: _____________ ארץ לידה: _______________ ת. עליה: ____________
אזרחות: _______________ אזרחות לפני עליה: _____________ דת: ____________
מין: זכר / נקבה מס' טלפון: ___________________ נייד: _____________________
כתובת: רח' ______________ מס'____ דירה: ____ יישוב: _______ מיקוד: _______
2 .פרטי משפחה:
סטטוס משפחתי:
 רווק/ה
 גרוש/ה
 אלמן/ה
 נשוא/ה - שם בן/ת הזוג:__________ ת.ז____________ ת. לידה ___________
מס' ילדים:
מס"ד שם הילד תאריך לידה מס' ת.ז
1
2
3
4
53 .השכלה )יש למלא ולצרף תעודות(:
פרטים יסודית תיכונית גבוהה לימודי תעודה
שם ביה"ס
מקום ביה"ס
מס' שנות לימוד
ת. גמר לימוד
תואר / תעודה
4 .השתלמויות מקצועיות:
)יש לפרט את סוג ההשתלמות, המוסד המארגן, משך ההשתלמות ולצרף תעודות(
א. ___________________________________________________________
ב. ___________________________________________________________
ג. ___________________________________________________________
5 .ידיעה / שליטה בשפות:
שפה קריאה כתיבה דיבור
6 .שירות בצה"ל / שירות לאומי:
מספר אישי:
שירות מיום עד יום דרגה
סדיר / לאומי
קבע7 .מקומות עבודה קודמים: )בשירות המדינה ומחוץ לשירות המדינה( יש לצרף אישורים
שם המעביד כתובת המעביד תפקיד סיבת הפסקת
עבודה
מתאריך עד
תאריך
8 .הצהרה על שמירת סודיות:
א. כלל: חוק העונשין, תשל"ז 1997 הוראות בדבר החוקים הקשורים בביטחון המדינה
ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד המדינה בפרט.
ב. סעיף 117( א( לחוק קובע: "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה למי שאינו
מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, לאחר
שחדל מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה,
דינו – מאסר שלוש שנים".
אני מצהיר בזאת כי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 117 של חוק העונשין, תשל"ז 1997
____________________________ ___________________________
תאריך חתימת העובד9 .קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה:
אני הח"מ, מבקש כי משכורתי ותשלומים אחרים )לרבות תמורת ימי חופשה( אשר יגיעו
לי ביום פטירתי עקב או בעת שירותי, ישולמו בכפיפות להוראות 1.84 בתקשי"ר, לאדם,
מוסד או כל גוף אחר, ששמו נקוב להלן )או לרשומים בלוח שלהלן( בחלקים המצויינים
מול שמותיהם:
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז כתובת החלק
במילים באחוזים
____________________________ ___________________________
תאריך חתימת העובד
10 .פרטי הבנק )לצורך העברת המשכורת(:
שם הבנק: ___________________ כתובת הסניף: ________________________
מס' סניף / סמל הבנק: _________________ מס' חשבון: ___________________
11 .הצהרה:
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי בשאלון אישי זה )עמ' 4-1 )הינם פרטים מלאים
ונכונים
____________________________ ___________________________
תאריך חתימת העובדחברות בוועד העובדים
שם העובד: _______________ מס' תעודת הזהות: ________________
 אבקש לנכות משכרי מס ועד עובדים כמקובל
___________________ __________________
תאריך חתימת העובדטופס הצטרפות לקרן השתלמות
שם העובד: _______________________ ת.ז. __________________________
1 .הנני מעוניין כי ההפרשות עבורי יבוצעו לקרן השתלמות כדלהלן:
_________________________________________________
שם הקופה המבוקשת
2 .ידוע לי כי עליי לפנות לקרן ההשתלמות המבוקשת לצורך קבלת טפסים מתאימים בכדי
להעבירם לחשבת השכר.
_____________________
חתימת העובד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס קליטת עובד חדש עו"ס?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס קליטת עובד חדש עו"ס, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס קליטת עובד חדש עו"ס. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס קליטת עובד חדש עו"ס.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס קליטת עובד חדש עו"ס

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות לטיפול האסיר
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות לטיפול האסיר » טופס קליטת עובד חדש עו"ס

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס קליטת עובד חדש עו"ס להורדה

דילוג לתוכן