טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה להדפסה

מה זה טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה?

שם הטופס: טופס רישום לפורטל מעסיקים - הפניקס

מטרת הטופס: הטופס נוצר כחלק מתהליך הרישום לפורטל מעסיקים של החברה "הפניקס," במטרה לאפשר למעסיקים לקבל שירותים ומידע בנוגע לעובדים שמבוטחים על ידי החברה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הגורם המתפעל, כולל שם החברה, מספר ח.פ/ע.מ, כתובת, מס בית, מיקוד, תא דואר, ויישוב.
2. פרטי משתמשים המורשים לגשת לפורטל המעסיקים, כולל שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, טלפון נייד, דוא"ל, תפקיד בחברה, וחתימה.
3. הצהרת מורשה חתימה.

טופס זה מסייע למעסיקים ליצור קשר עם החברה ולקבל שירותים נוספים בנוגע לביטוח ופנסיה של עובדיהם.

טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ פקס: 7336948-03 ׀ פקס פנסיה: 7329948-03
www.fnx.co.il ׀ f1@fnx.co.il ׀ fnxm@fnx.co.il 03-7141399 :גביה ותפעול מידע מרכז
fnx^u
חיסכון ארוך טווח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
טופס רישום לפורטל המעסיקים – הפניקס, כגורם מתפעל
משתמש יקר,
אנא מלא את הפרטים הבאים: )חובה למלא פרטים המסומנים ב-*(:
פרטי הגורם המתפעל
*שם החברה *מספר ח.פ / ע.מ. טלפון קווי
*כתובת חברה / רחוב *מס בית *מיקוד תא דואר *יישוב
נא סמן את הפעולה הרצויה: סרישום ראשוני ס הוספת משתמש
פרטי מורשה חתימה בחברה
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *תפקיד בחברה
ס ברשותי טלפון כשר
*דוא“ל *טלפון נייד
פרטי משתמשים המורשים להיכנס לפורטל המעסיקים, מטעם הגורם המתפעל
משתמש
)1(
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *טלפון נייד
 ברשותי טלפון כשר
*דוא“ל *תפקיד בחברה *חתימה
משתמש
)2(
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *טלפון נייד
 ברשותי טלפון כשר
*דוא“ל *תפקיד בחברה *חתימה
משתמש
)3(
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *טלפון נייד
 ברשותי טלפון כשר

*דוא“ל *תפקיד בחברה *חתימה
משתמש
)4(
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *טלפון נייד
 ברשותי טלפון כשר
*דוא“ל *תפקיד בחברה *חתימה
משתמש
)5(
*שם פרטי *שם משפחה *ת.ז *טלפון נייד
 ברשותי טלפון כשר
*דוא“ל *תפקיד בחברה *חתימה
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300101219 | 21-10-01 | דף 1 מתוך 2
הפניקס חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ פקס: 7336948-03 ׀ פקס פנסיה: 7329948-03
www.fnx.co.il ׀ f1@fnx.co.il ׀ fnxm@fnx.co.il 03-7141399 :גביה ותפעול מידע מרכז
חיסכון ארוך טווח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
הצהרת מורשה חתימה
הנני מבקש בזאת להירשם לפורטל המעסיקים, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות עובדי המעסיק המבוטחים בהפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או
בחברת האם ו/או בחברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות )להלן כולן ביחד: "החברה"(, וזאת באמצעות אתר האינטרנט של החברה )להלן:"השירות"(.
לצורך כך, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
הסכמה לתנאי השימוש בפורטל המעסיקים.
1 .ידוע לי כי בכניסה לפורטל המעסיקים ובטרם אבצע פעולה כלשהי באמצעותו, אשתמש בשירות או במידע כלשהו הקיים בפורטל המעסיקים,
עליי לקרוא בעיון את תנאי השימוש המלאים בפורטל המעסיקים ולאשרם.
2 .ידוע לי כי הצטרפותי לפורטל המעסיקים וקבלת השירות, באמצעות חתימתי מטה, מהווה הסכמה והתחייבות מצדי לפעול בהתאם לכל
ההתחייבויות וההוראות המפורטות בתנאי השימוש באתר.
3 .ידוע לי כי החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש בפורטל
המעסיקים ייחשב כהסכמה מצדי לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה וכן יחולו על כל שימוש בפורטל שיעשה על ידי.
4 .הנני מתחייב בזאת כי קיבלתי הרשאה מפורשת ובכתב מאת כל המעסיקים הרלבנטיים, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי בקשר למתן
שירותי תפעול, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005 ,ובהתאם להוראות
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
הנני מתחייב בזאת להציג בפני החברה מייד עם דרישתה הראשונה העתק מאומת מיפוי הכוח שניתן לי מאת כל מעסיק ומעסיק לגביו ניתנה לי
הגישה למידע בפורטל המתפעלים.
הנני מתחייב בזאת להודיע לחברה מייד עם ביטול או שינוי יפוי הכוח שניתן לי מאת מעסיק.
משתמשים המורשים להיכנס לפורטל מעסיקים מטעם הגורם המתפעל.
5 .הנני מאשר כי משתמשי המשנה אשר פרטיהם מופיעים בטופס ההצטרפות לפורטל המעסיקים, קיבלו הרשאה מטעמי להיכנס לפורטל
המעסיקים של החברה.
6 .ידוע לי כי החברה תהא אחראית אך ורק לפתיחת הרשאת כניסה עבור משתמשי המשנה ואילו באחריותי להגדיר עבור כל אחד ממשתמשי
המשנה, את המידע בו כל אחד מהם יהא רשאי לצפות.
7 .הנני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי ובכתב על כל שינוי שיש לבצע בהרשאת הכניסה לפורטל המעסיקים שאושרה למי ממשתמשי המשנה
ו/או גורמים נוספים אשר ניתנה להם הרשאת כניסה כאמור.
8 .ידוע לי כי במידה ובפורטל המעסיקים יופיע מידע חדש למשל, בגין מספרי קולקטיב חדשים, הגישה למידע זה תתאפשר עבורי בלבד ובאחריותי
לעדכן את ההרשאות המתאימות למשתמשי המשנה מטעמי.
הגבלת/חסימת גישה
9 .ידוע לי כי החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לפורטל המעסיקים או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
התראה מוקדמת. כמו כן, ידוע לי כי החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים
בפורטל המעסיקים או את אפשרות השימוש בו ו/או בחלקו לרבות בכל הקשור לתוכן פורטל המעסיקים ו/או השירותים ,השעות בהן ניתן
להשתמש בפורטל המעסיקים.
10 .כמו כן, ידוע לי כי החברה תהא רשאית למנוע ממני או מכל משתמש משנה מ לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד
מהמקרים הבאים:
א. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
ב. המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או לאחר.מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של פורטל המעסיקים.
ד. המשתמש אינו פעיל ו/או אינו נדרש לשימוש באתר ו/או אינו מועסק אצל המעסיק.
11 .אחריות על השימוש בפורטל המעסיקים והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד
העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בפורטל המעסיקים ו/או אי השימוש בו.
חתימות מורשה חתימה
תאריך שם מלא ת.ז. חתימה ✗

אימות חתימה על ידי עו"ד/רו"ח
אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ הצהרה זו נחתמה בפני על ידי:
שם _________________________ ת.ז _________________________
שם _________________________ ת.ז _________________________ אשר הינם מורשי חתימה מטעם בית העסק, ויש בחתימתם כדי
לחייבם בהתאם לפרוטוקול חתימה שהוצג בפניי וצורף להצהרה זו.
תאריך חתימה וחותמת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300101219 | 21-10-01 | דף 2 מתוך 2
^fnx הפניקס
u

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, כלליים
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » כלליים » טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים – הפניקס פנסיה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישום מתפעל לפורטל מעסיקים - הפניקס פנסיה להורדה

דילוג לתוכן