טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר להדפסה

מה זה טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר?

שם הטופס: טופס ועדה לתכנון ובניה זמורה - טפסים למהלך ביצוע ותעודת גמר

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת תעודת גמר ביצוע עבודות בנייה ותכנון בהתאם לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016. הטופס מתייחס לשלבים שונים בתהליך ביצוע ובקרה על ביצוע עבודות הבנייה והתכנון, ומצריך הגשת מסמכים והצהרות שונות בהתאם לשלב המדובר.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע (ד-1)
2. הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע (ד-2)
3. בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים מסוימים (ד-3)
4. הצהרת עורך בקשה ראשית (ד-4)
5. הצהרת עורך משנה הנדרשת לפי התחום המסוים (ד-5)
6. הצהרת עורך משנה (ד-6)
7. הצהרת מורשה נגישות (ד-7)
8. הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה (ד-8)
9. הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע (ד-9)
10. בקשה לקבלת תעודת גמר על ידי האחראי לביקורת על הביצוע (ד-10)

הטופס כולל גם רשימת תיוג שמפרטת את המסמכים והתעודות הנדרשים להגשה בהתאם לסוג העבודה והבנייה שמדוברת בה.

הטופס והסעיפים שונים הנדרשים למילוי נמצאים באחריות הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה, שמשרתת את מועצות המקומיות בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, וקריית-עקרון.

טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה
מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון
____________________________________________________________________
כתובת: בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון ת.ד. 188 קריית עקרון 70500 אתר הועדה: il.org.zmora.www
08-9353332 :'פקס 08-6223088 :'טל mazkirut@zmora.org.il :ל"דוא
מהלך ביצוע ותעודת גמר:
תקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016 ,חלק ח' וחלק ט'
תקנות הרישוי מגדירות בסימן זה את הליך הביצוע והבקרה על הביצוע,
ואת הליך קבלת תעודת הגמר וקובעות הוראות מפורטות בעניין.
1 .בקשה לתעודת גמר תוגש ע"י האחראי לביקורת על הביצוע בליווי הטופס
המתאים, כל המסמכים שנדרשו לעניין, ובליווי התצהירים הנדרשים
)תקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016 ,סעיף 95( א()ב(.
2 .בנוסף יצורפו לבקשה כל המסמכים האחרים הנדרשים בתיק המידע או לפי
תנאי ההיתר וכמפורט ברשימת התיוג להגשת בקשה לתעודת גמר.
3 .נא ראו הטפסים הנדרשים למילוי ולהגשה לחלק זה של התקנות בהמשך.
את הטפסים יש להוריד מאתר הוועדה המקומית בכתובת:
טפסים למהלך ביצוע ותעודת גמר
המסמכים יוגשו לוועדה ע"י האחראי לביקורת על הביצוע, בקבצים חתומים וסרוקים
במייל אחד )ולא במסמכים בודדים( לשוש כהן בדוא"ל il.org.zmora@shoshהועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה
מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון
____________________________________________________________________
כתובת: בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון ת.ד. 188 קריית עקרון 70500 אתר הועדה: il.org.zmora.www
08-9353332 :'פקס 08-6223088 :'טל mazkirut@zmora.org.il :ל"דוא
רשימת תיוג – טפסים למהלך ביצוע ותעודת גמר
מס'
הטופס שם הטופס הושלם
ד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בניה,
מהלך ביצוע
להלן השלבים:
□ סימון קווי בניין
□ גמר יסודות בניין
□ גמר עבודות מרתף ותת הקרקע
□ גמר שלד המבנה
□ גמר הבניין )לפי תחום ביקורת(
□ אחר __________________
ד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בניה,
מהלך ביצוע
)אם מונה אחראי משנה בהתאם לתחום העבודה אשר באחריותו(
ד-3 בקשה לביצוע עבודות הבניה על פי ההיתר בשלבים, מהלך ביצוע
)במידה והתבקש ע"י האחראי לביקורת על הביצוע(
ד-4 הצהרת עורך בקשה ראשי )פיקוח עליון(
ד-5 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים )פיקוח עליון ע"י מתכנן השלד(
ד-6 הצהרת עורך משנה )פיקוח עליון(
)אם מונה אחראי משנה בהתאם לתחום העבודה אשר באחריותו(
ד-7 הצהרת מורשה נגישות
)במידה ונדרש ע"פ סעיף 158 ו )3( )א( לחוק(
ד-8 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה
נספח מצורף:
□ העתק רישיון קבלן רשום בתוקף - יש לשים לב כי נדרשת חתימת עו"ד
ד-9 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
)אם מונה אחראי משנה בהתאם לתחום העבודה אשר באחריותו(הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה
מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון
____________________________________________________________________
כתובת: בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון ת.ד. 188 קריית עקרון 70500 אתר הועדה: il.org.zmora.www
08-9353332 :'פקס 08-6223088 :'טל mazkirut@zmora.org.il :ל"דוא
ד-10 בקשה לקבלת תעודת גמר ע"י האחראי לביקורת על הביצוע
צרופות:
□ מפת עדות )יוכן ע"י מודד מוסמך(
□ קובץ מפת עדות
□ אישור מורשה נגישות )אם נדרש לפי סעיף 158 ו)3()א( לחוק(
□ אישור גורמים מאשרים לפי סעיף 158 כא)א( לחוק, אם נדרשו כגון:
כיבוי אש, פיקוד העורף, הגנת הסביבה, בריאות וכו'
□ ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ תקנות תכן הבניין:
□ בטונים: כלונסאות, רצפות, תקרות וקירות
□ אינסטלציה שרברבות : צנרת מים, ביוב, נקזים ודלוחין
□ מערכת גז - אישור מעבדה או מתקין מורשה + תו תקן יצרן
□ מערכת סולארית
□ בדיקות תקינות ממ"ד:
□ ריכוז תעודות בטון )רצפת ממ"ד, קירות ממ"ד, תקרת ממ"ד(.
□ דוח התקנת דלת וחלון + אישור תווי תקן
□ בדיקת אטימות )מעבדה מאושרת(
□ בדיקת ציפויים / טיח )מעבדה מאושרת(
□ דוח התקנת מערכת אוורור וסינון + תו תקן
□ תעודות נוספות בהתאם לסוג העבודה )בניה פרטית/בנייה רוויה(

אישור הטמנת פסולת באתר מורשה + תעודות שקילה
אישור הרשות המקומית לעניין החיבור לתשתיות + אישור תאגיד המים
הצהרת עורך הבקשה/אחראי לביקורת על ביצוע דרישות בטיחות אש בהתאם
למפרט המתאים – קישור לטופס
תמונות המבנה – כל החזיתות כולל הגדר הקדמית
דיווח מפקח רשות רישוי על עריכת ביקורת באתר בנייה
מסמכים נוספים הנדרשים במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר

פקס: 08-9353332
כתובת לשליחת מכתבים: בילו סנטר, בניין מרכז בילו, קומה ב', בצומת הכבישים 40, 411
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בטבריה והעמקים » ועדה לתכנון ובניה זמורה » מהלך ביצוע ותעודת גמר » טופס רשימת תיוג – אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רשימת תיוג - אישורים למהלך ביצוע ותעודת גמר להורדה

דילוג לתוכן