טופס הצהרת עמית הוראה​ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרת עמית הוראה​. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרת עמית הוראה​ להדפסה

מה זה טופס הצהרת עמית הוראה​?

שם הטופס: טופס הצהרה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב - המחלקה לאירגון ושיטות

מטרת הטופס: הטופס הזה משמש לעובדים בסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב כדי להצהיר על מספר פרטים שקשורים להכנסותם האפשרית ממשרות נוספות ולסיווגם בתוך הסגל האקדמי.

הסעיפים הנדרשים למילוי:

1. הכרזה על סוג המשרה כחלק מהסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה בישראל, וכמות המשרה באחוזים מהמשרה המלאה.
2. הכרזה על הכלליות של ההכנסה והקשר שלה לעסקה האקדמית באוניברסיטה.
3. הכרזה על מקור ההכנסה הראשי, כמו גם הזכאות לשטר הכנסה שאם ישנה הכנסה ממשרה חלקית במוסד אחר.

בנוסף, ישנה אפשרות לסיים כי במקרה של שינוי במילוי ההצהרה בהמשך, יש לעדכן את המחלקה המעסיקה בהתאם.

מאפיינים נוספים:
- טופס זה משמש להבחנה בין חברי הסגל האקדמי המועסקים באוניברסיטה ובין מועמדים מחוץ לאוניברסיטה.
- על כל עובד/ת שמבקש/ת להיות מועסק/ת כחבר/ת סגל אקדמי עמית/ת הוראה למלא ולהחזיר את ההצהרה למחלקה המעסיקה.
- אם העובד/ת לא ממלא/ת את ההצהרה בזמן, יועסק/ת כמורה מן החוץ עד לתיקון המעמד בסמסטר העוקב.
- הטופס מתייחס גם לעובדים שמועסקים גם במקומות אחרים, והם יכולים לבחור את הסעיפים הרלוונטיים למצבם.

טופס הצהרת עמית הוראה​ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרת עמית הוראה​ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרת עמית הוראה​ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרת עמית הוראה​ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.bgu.ac.il| 08-6477668 .פקס | 08-6461305 .טל |84105 שבע באר, 653 ד"ת
הצהרה
)01.07.2022 לתאריך נכון)
על פי ההסכמים הקיבוציים החלים על העסקת סגל אקדמי זוטר נעשית הבחנה בין עמיתי הוראה למורים מן החוץ על פי מבחני הכנסה ומבחנים
נוספים. אשר על כן, כל עובד/ת שמבקש/ת להיות מועסק/ת כעמית/ת הוראה נדרש/ת למלא ולהחזיר את ההצהרה שלהלן למחלקה המעסיקה בתוך
10 ימים ממועד קבלתה, ובכל מקרה, לא יאוחר משבוע לפני פתיחת הסמסטר. עובד/ת שלא ימלא/תמלא את ההצהרה יועסק/תועסק כמורה
מן החוץ ויוכל/תוכל לתקן את מעמדו/ה רק בסמסטר ההעסקה העוקב.
מובהר כי ההצהרה צריכה להתייחס להכנסה הצפויה )שלא ממשרה זו( במהלך תקופת ההעסקה.
בכל מקרה, שינויים באופן ההעסקה לא יבוצעו במהלך סמסטר אלא רק בסמסטר ההעסקה העוקב*. יחד עם זאת, בכל מקרה שחל שינוי בהצהרתך
להלן את/ה נדרש/ת לעדכן את המחלקה המעסיקה בהקדם האפשרי, על מנת שיערך תיקון בסמסטר העוקב.
ההצהרה להלן היא הצהרה שעל בסיסה ניתנים תנאי העסקה מיטיבים על אלה של מורה מן החוץ. אשר על כן, יש חשיבות למילוי ההצהרה בכנות
תוך הקפדה על מילוי פרטים נכונים. האוניברסיטה רשאית לבקש ממך כל מסמך שהיא תראה לנכון לצורך בחינת הצהרתך להלן. אנא המנע/י מאי-
נעימויות.
* למעט תיקון רטרואקטיבי של אופן ההעסקה כתוצאה ממילוי שגוי או מוטעה של הצהרה זו
מורה אשר יסמן באחד הסעיפים תשובה חיובית, ידווח על ידי המחלקה כעמית הוראה.
הצהרה לשנת הלימודים ____________
אני, החתום/ה מטה, ________________, ת.ז. _______________ מחלקה________________ טל': _____________ מצהיר/ה
בזאת כדלקמן:
)יש לסמן רק את השדות שבהם תשובתך חיובית(
1 .אני מועסק/ת כחבר/ת סגל אקדמי בכיר במשרה חלקית בלבד בהיקף של %___ משרה )בכל מסלול שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות
האמור, מסלול אורחים, נלווים, קליני וכיו"ב( במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.
2 .אני מועסק/ת כחבר/ת סגל מנהלי וטכני או כחבר סגל קמ"ע במשרה חלקית בלבד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
3 .מקור הכנסתי היחיד הוא מעבודה כעוזר הוראה או דוקטורנט או מורה במסלול המקביל הזוטר או עמית הוראה או מורה מן החוץ
במוסדות מוכרים אחרים להשכלה גבוהה בישראל
4 .אני מועסק/ת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במשרה חלקית במחלקה נוספת כעוזר הוראה או אסיסטנט או מדריך או מורה במסלול
המקביל הזוטר או עמית הוראה
5 .אין לי הכנסה כלשהי מעבודה או מגמלה )למעט גמלת נכים של ביטוח לאומי(
ככל שהצהרתך חיובית בכל הנוגע לסעיף 6 ומטה יש לצרף טופס 106 לשנת המס האחרונה )שקדמה לנוכחית( מכל מקומות עבודתך. עצמאי
יצרף אישור רו"ח על גובה הכנסתו החודשית הממוצעת לאותה שנה ו/או שומת מס הכנסה סופית אחרונה.
6 .אני מועסק/ת רק באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחוזה אישי )כל סוג של העסקה בחוזה, שאינו לצרכי הוראה( ומשתכר/ת פחות מ %175
* 12 *השכר הממוצע במשק )קרי: פחות מהכנסה ממוצעת של 249,18 ₪ ברוטו בחודש(
7 .הכנסתי השנתית כשכיר ו/או כעצמאי ו/או מקצבה, ממקומות שאינם ממשרה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה, אינה עולה
על %175 * 12 * השכר הממוצע במשק )קרי: פחות מהכנסה ממוצעת של 249,18 ₪ ברוטו בחודש(.
8 .פרשתי לגמלאות ** והכנסתי השנתית )גמלה + קצבאות + שכר( אינה עולה על השכר הממוצע במשק * 12( קרי: פחות מהכנסה
ממוצעת של 428,10 ₪ ברוטו בחודש(
*סעיף זה לא יחול על:
)1 )מי שזכאי למינוי באותו מוסד כאסיסטנט או כמדריך או כמדריך דוקטור או כעוזר הוראה עד למשרה מלאה.
)2 )מי שמועסק באותו מוסד עד למשרה מלאה במסלול המקביל בדרגות הזוטרות בתפקידים כגון מורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים בסדנאות ובמקצועות
עזר, בשטחי מיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית
)3)חוקרים במסלול קמ"ע באותו מוסד במשרה מלאה
)4 )עובד סגל מנהלי המועסק באותו מוסד במשרה מלאה כעובד מינהלי, שעיקר משרתו אינו כולל חובות הוראה או הדרכה** פרישה לגמלאות הינה על פי חוק, גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים.
אני מצרף/ת להצהרתי זאת את טפסי 106 שלי לשנת המס האחרונה מכל מקומות עבודתי ו/או אישור רו"ח על גובה הכנסתי החודשית הממוצעת
לאותה שנה ו/או שומת מס הכנסה סופית אחרונה וידוע לי שהם מהווים חלק בלתי נפרד מתצהירי זה .
אני מאשר/ת בחתימתי למטה שתוכן תצהירי אמת.
_________________ ________________
תאריך חתימה
דברי הסבר למילוי טופס הצהרה
•כל עובד בסגל האקדמי הזוטר, העוסק בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים,
ואינו תלמיד לתואר
•אם אף אחד מהסעיפי הטופס אינו רלוונטי- תועסק כמורה מן החוץ
מי צריך לקבל טופס הצהרה?
•כל מחלקה תשלח לחברי הסגל טופס בנפרד
•הטופס יישלח בתחילת כל שנה אקדמית
•חבר סגל שלא יחזיר את הטופס בזמן למחלקה, יועסק כמורה מן החוץ בסמסטר
הקרוב
קבלת טופס הצהרה
•זהו טופס המבחין בין עמית הוראה למורה מן החוץ, עפ"י מבחני הכנסה ומבחנים
אז מה זה טופס הצהרה? נוספים
כיצד הנך מועסק במקומות אחרים?
•יש לבחור מסעיפים 4-1
•מי שמועסק באב"ג בחוזה אישי שאינו לצרכי הוראה- יש להתייחס לסעיף 6
•*במידה והנך מועסק במשרה מלאה, אין למלא סעיפים אלו
1 .רק במוסד להשכלה גבוהה
)אב"ג או אחר(
במשרה חלקית
•יש להתייחס לסעיפים 7 או 8 - בהתאם
•אם הנך מועסק גם במוסדות להשכלה גבוהה וגם בעל הכנסה ממקום שאינו מוסד
להשכלה גבוהה יש להתייחס לסעיפים 4-1 וגם לסעיפים 8-7
2 .מקום אחר )שאינו מוסד להשכלה
גבוהה, גם עצמאי(
או פרישה לגמלאות
•יש לסמן את סעיף 5
3.אני לא מועסק במקומות עבודה
אחרים
ואין הכנסה כלשהי מעבודה או גמלה
)למעט גמלת נכים מהביטוח הלאומי(
•כאשר מסמנים את אחד מהסעיפים 8-6
•שכיר- טופס 106 .עצמאי- אישור רו"ח
מתי צריך לצרף מסמכים?
•יש להחזיר את הטופס למחלקה
•אם סימנת אחד או יותר מהסעיפים, תועסק כעמית הוראה
•אם אף אחד מהסעיפים אינו רלוונטי- תועסק כמורה מן החוץ
סיימתי את הטופס, מה עכשיו?
•אי החזרת הטופס תוך 10 ימים מקבלתו, ובכל מקרה עד שבוע לפני פתיחת
הסמסטר- תוביל להעסקה כמורה מן החוץ
•תיקון מעמד )ממורה מן החוץ לעמית הוראה, ולהפך( ייעשה רק בסמסטר העוקב
שים לב**כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרת עמית הוראה​?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרת עמית הוראה​, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרת עמית הוראה​. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרת עמית הוראה​.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרת עמית הוראה​

פקס: 08-6472971​
כתובת לשליחת מכתבים: שד' בן-גוריון 1, ת.ד 653 באר-שבע
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרת עמית הוראה​ להורדה

דילוג לתוכן