טופס כתב הקדש מוצע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב הקדש מוצע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב הקדש מוצע להדפסה

מה זה טופס כתב הקדש מוצע?

שם הטופס: כתב הקדש מוצע

מטרת הטופס:
טופס זה הינו כתב הקדש לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979, המיועד להקדשת נכסים לטובת ציבור או למטרה אחרת טעונה מסמך בכתב. הטופס מתיר למקדיש לציין מטרות ההקדש, נכסי ההקדש, ותנאי ההקדש, ומחייב את המקדיש לציין את פרטי הנכסים, את הנאמנים, ואת תנאי השכר לנאמנים במידה הזויה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המקדיש.
2. שם ההקדש.
3. מטרות ההקדש.
4. נכסי ההקדש.
5. תנאי ההקדש.
6. חשבון הבנק.
7. ניהול נכסי ההקדש.
8. נאמני ההקדש.
9. ישיבות הנאמנים.
10. שכר לנאמנים (בחירתי).
11. שינוי תנאי ההקדש (בחירתי).
12. ביטול ההקדש (בחירתי).
13. חתימת המקדיש/ה ואימות החתימה על ידי נוטריון.

טופס כתב הקדש מוצע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב הקדש מוצע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב הקדש מוצע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב הקדש מוצע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רשות התאגידים / רשם ההקדשות - הצעה לניסוח כתב הקדש
------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

כ ת ב ה ק ד ש
שנערך ונחתם ביום ______לחודש _________ שנת _________
ייסוד ההקדש:
על פי הוראות סעיף 17 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979( להלן: "חוק הנאמנות"(, לפיהן
הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת טעונה מסמך בכתב, הנני יוצר/ת בחתימתי
על כתב הקדש זה, הקדש ציבורי כמשמעו בחוק הנאמנות, אשר יפעל לקידום מטרותיו
הציבוריות בהתאם להוראות חוק הנאמנות ולהוראות כתב הקדש זה.
1 )פרטי המקדיש:

_______ _________ __________ ________
מס' ת"ז שם פרטי שם משפחה כתובת
2 )שם ההקדש:
_____________________________________________________
3 )מטרות ההקדש:
א. __________________________________________________
ב. __________________________________________________4 )נכסי ההקדש:
אני מקנה בזאת את הנכסים הבאים אשר בבעלותי לקידום מטרות ההקדש, מיום
_________/ מיום החתימה על כתב הקדש זה, ומעבירם לשליטת הנאמנים הנזכרים בסעיף
8 להלן, כדי שינוהלו על ידם בנאמנות.
א. קרן כספית - יש לציין את שם הבנק, מס' הסניף, מס' חשבון הבנק, סכום וסוג המטבע.

________________________________________________________
________________________________________________________
ב. ניירות ערך - יש לציין את סוג ניירות הערך, שם הבנק/בית ההשקעות, שווי ביום
החתימה על כתב הקדש זה.
________________________________________________________
________________________________________________________
ג. מקרקעין - יש לציין מס' גוש, חלקה, תת חלקה ומען.

________________________________________________________
________________________________________________________
ד. מיטלטלין - יש לציין את תיאור הנכס, מקום הימצאו ושווי מוערך.
________________________________________________________
________________________________________________________
ה. זכויות אחרות - יש לציין את תיאור הזכות ושווי מעורך.
________________________________________________________
________________________________________________________
5 )תנאי ההקדש:
מטרות ההקדש המפורטות בסעיף 3 לעיל תמומשנה באופן הבא:
לגבי כספים )יש לבחור את החלופה הרצויה(:
o באמצעות כספי הקרן ופירותיה ;
o באמצעות פירות הקרן בלבד;
o באמצעות פירות הקרן ובמידת הצורך תותר השלמה מכספי הקרן;
o אחר: __________________________________________________

לגבי מקרקעין )יש לבחור את החלופה הרצויה(:

o מימון באמצעות ההכנסות מהנכס )יש לציין האם מותר למכור את הנכס, ואם
כן - באילו תנאים(;
o מימון באמצעות התמורה אשר תתקבל ממכירת הנכס;o מימון באמצעות ההכנסות מן הנכס, ולאחר מכירתו – מכספי התמורה;
o הנכס עצמו ישמש לקיום מטרות ההקדש, בכפוף למגבלות ייעודו לפי דיני
התכנון והבניה )יש לציין האם מותר למכור את הנכס, ואם כן - באילו תנאים(;
o אחר: __________________________________________________
לגבי זכויות אחרות:

o פירוט: ____________________________________________________
6 )חשבון הבנק:
כספי ההקדש יופקדו בבנק בחשבון נאמנות ייעודי, שיכלול את שם ההקדש.
7 )ניהול נכסי ההקדש:
א. הנאמן ישמור על נכסי ההקדש, ינהלם ויפתחם לצורך מימוש מטרות ההקדש.
ב. יש לבחור את החלופה הרצויה -

חלופה א' - הנאמן ישקיע את הכספים שאינם דרושים לצרכיו השוטפים של ההקדש
בנפרד מכספים שאינם של ההקדש, ולפי הוראות פרק ב' לתקנות הנאמנות )דרכי
השקעת כספי הקדש ציבורי(, תשס"ד-2004.
חלופה ב' - הנאמן ימנה ועדת השקעות לפי הוראות פרק ג' לתקנות הנאמנות )דרכי
השקעת כספי הקדש ציבורי(, תשס"ד-2004 ,באמצעותה ישקיע את הכספים שאינם
דרושים לצרכיו השוטפים של ההקדש.
ג. הנאמן יבטח את נכסי המקרקעין המוחזקים לצורך מימוש מטרות ההקדש בביטוח רכוש
וכנגד סיכוני צד ג'.
8 )נאמני ההקדש:
א. נכסי ההקדש המפורטים בסעיף 4 לעיל, ינוהלו על ידי חבר נאמנים כמפורט
להלן )ניתן למנות נאמן אחד או יותר(:____________________________________________________ )1(
)יש לציין: מס' זהות, שם פרטי שם משפחה, עיסוק ככל שישנו, וכתובת(
____________________________________________________ )2(
)יש לציין: מס' זהות, שם פרטי שם משפחה, עיסוק ככל שישנו, וכתובת(
ב. ניתנה הסכמת הנאמן לשמש כנאמן.
ג. מינוי נאמנים )יש לבחור את החלופה הרצויה(
חלופה א' - התפנתה משרתו של נאמן, על המקדיש או הנאמנים הנותרים לצרף אליהם
1 נאמן אחר במקומו
, בכפוף להוראות כל דין.
חלופה ב' - התפנתה משרתו של נאמן, על המקדיש או על הנאמנים הנותרים לפנות
לרשם ההקדשות על מנת למנות נאמן חלופי.
9 )ישיבות הנאמנים:
א. הנאמנים יקיימו לפחות ________ ישיבות בשנה, שבה ידונו בענייני ההקדש.
ב. הודעה על קיום ישיבת הנאמנים תימסר לכל הנאמנים בכתב, ובלבד שתוצא 72
שעות לפחות לפני קיום הישיבה. בהודעה יצוין סדר היום, מקום ושעת ההתכנסות.
ג. בכל ישיבת נאמנים ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ישקף את מהלך הישיבה ויירשמו
בו במדויק החלטות הנאמנים. הפרוטוקול ייחתם בידי הנאמנים שנכחו בישיבה.
ד. החלטות הנאמנים תתקבלנה ברוב דעות של כל הנאמנים
, והן תירשמנה בכתב 2
בפרוטוקול הישיבה/החלטות הנאמנים תתקבלנה פה אחד. היו הדעות חלוקות - יפנו
הנאמנים להכרעת בית המשפט המחוזי.

ניתן לקבוע עקרון מנחה או מאפיין רלוונטי למינוי, כגון נושא תפקיד מסוים. 1
ניתן לקבוע כלל הכרעה במקרה שהקולות שקולים 210 )שכר לנאמנים:
יש לבחור את החלופה הרצויה -
חלופה א' - הנאמנים יהיו זכאים לשכר שנתי בהתאם להנחיות רשם ההקדשות.
חלופה ב' - הנאמנים יהיו זכאים לשכר שנתי בשיעור כולל של %___ מכספי החלוקה
בפועל לטובת מטרות ההקדש/ סכום שנתי קבוע בשיעור של _____________.
חלופה ג' – הנאמנים לא יהיו זכאים לשכר שנתי בגין מילוי תפקידם בהקדש, למעט הוצאות
סבירות.
11 )שינוי תנאי הקדש:

יש לבחור בחלופה הרצויה -

חלופה א' - המקדיש מוותר בזאת על זכותו לשנות את תנאי ההקדש, לגרוע מנכסיו או
3 לבטלו.
חלופה ב' - המקדיש שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי ההקדש, לגרוע מנכסיו
או לבטלו )רצוי לפרט באופן קונקרטי במסגרת סעיף זה או בסעיפים הרלוונטיים בכתב
הקדש זה את היקף ואופן השינוי(.

12 )ביטול ההקדש:
אם יוחלט על ביטול ההקדש, כאמור בסעיף 23(ב( לחוק הנאמנות, לא ישולם למקדיש ולא
יחולק בין הנאמנים כל רכוש שהוא מנכסי ההקדש, וכל הרכוש ונכסי ההקדש יועברו
להקדש אחר __________________________________ )יש לציין שם ומס' הקדש( או
לארגון ללא כוונת רווח רשום אחר, שמטרותיו זהות או דומות למטרות הקדש זה.

בכפוף לזכותו של המקדיש לפנות לבית המשפט המחוזי המוסמך בעניין זה בהתאם לסעיף 23(א( לחוק הנאמנות. 3חתימת המקדיש/ה:
_____________________________
_____________________________
אימות החתימה על ידי נוטריון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב הקדש מוצע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב הקדש מוצע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב הקדש מוצע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב הקדש מוצע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב הקדש מוצע

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס כתב הקדש מוצע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב הקדש מוצע להורדה

דילוג לתוכן